Voluntariat

REGLAMENT INTERIOR      

VOLUNTARIS

 

Els voluntaris estan organitzats per Municipis, i coordinats per  "Caps de Colla"

 

Sta. Coloma de Farners

Albert Coll Reyne

tel. 660248818

e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la."> Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Riudarenes

Jaume Oliveras Aymerich

tel. 629809485

e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Sils

Joan Serrat Galán

tel. 

e-mail: 

 

Vilobí d'Onyar

Lluís Salvi Camps

tel. 

e-mail: 

 

REGLAMENT   INTERIOR VOLUNTARIS A.D.F.

 

El Grup de Voluntaris de l'ADF, esta constituït principalment per les persones que viuen al territori a protegir, Santa Coloma de Farners- Riudarenes- Sils, i que amb el seu coneixement i dedicació fan a l'ADF extraordinàriament efectiva a l'hora de realitzar principalment funcions de Prevenció d'incendis. És per aquest motiu i amb la finalitat de garantir el seu bon funcionament, que la Junta Directiva de l' ADF, decideix crear i reglamentar el "Grup de Voluntaris" amb el següent articulat:

 

FUNCIONS

 

Primer

- El Grup de Voluntaris, te com a finalitat principal, realitzar tasques de prevenció d'Incendis, col·laborar amb la seva l'extinció, i ajudar amb altres emergències com son

accidents,aiguats, busca de persones desaparegudes, etc. , preferentment en l'àmbit  d'actuació de l' ADF. "Santa Coloma de Farners - Riudarenes - Sils.

 

Segon

- La seva activitat es totalment voluntària, i amb caràcter altruista, per tant no és d'aplicació la legislació laboral vigent.

 

Tercer

- Els voluntaris actuaran tot l'any, i principalment en època de major risc d'incendis forestals i durant les emergències.

 

ORGANITZACIÓ

 

Quart

- Aquest voluntaris estaran estructurats per colles, hi ni haurà una a cada Municipi de

l'ADF, o sigui a Sta.Coloma -Riudarenes i Sils, hi a cada una la Junta Directiva, hi nomenarà un Cap, que serà la persona interlocutora entre els voluntaris, el Coordinador i Junta de l'ADF.

Cada colla podrà formar els Grups específics que cregui convenients, i el "Cap de Colla", anomenarà un encarregat per cada un d'aquest Grups.

 

Cinquè

- El conjunt de colles actuaran sota les ordres dels seus" Caps de Colla",i aquest dependran del President de l'ADF, o del Coordinador Operatiu, que serà nomenat pel President, previ acord de la Junta Directiva.


Són funcions del Cap de Colla:


a) Representar els voluntaris de la seva colla.

b) Dirigir i coordinar les actuacions de la seva colla

c) Col·laborar amb els altres "Caps de Colla" en la planificació de tot el voluntariat.

d) Transmetre a la seva colla, les instruccions rebudes del Coordinador operatiu, del President de l'ADF i de la Junta Directiva

e) Fer valer la seva condició de "Cap de Colla" en tot moment, i amb capacitats

f) organitzativa i directiva

g) Vetllar per que es comuniquin les sortides, a "Control Girona - Torreferrusa" per

la cobertura de l'assegurança.

 

ALTES

 

Sisè

- Els aspirants a formar part de la "Colla de Voluntaris" hauran de reunir els següents

requisits:


a) Ser major de 18 anys.

b) Complimentar i signar la sol·licitud d'alta.

c) Viure o estar vinculat als municipis de l'ADF.

d) Presentar la documentació per demanar els Carnets "Groc - Verd"

e) Realitzar un curs de formació.

f) Realitzar tasques amb la seva colla, al menys un any abans de demanar el carnet Verd o Groc de "Medi Ambient".

 

Les altes les aprovarà la Junta Directiva a proposta del "Cap de Colla" corresponent.


BAIXES

 

Setè

a) A petició pròpia, mitjançant renuncia escrita.


b)  Per expulsió: essent les causes:

- Deixar de complir tres vegades en un any, sense causa justificada qualsevol de les tasques encomanades pel "Cap de Colla".

- Utilitzar o exhibir inadequadament les identificacions i/o materials de l'ADF.

- Agredir de paraula o obra a qualsevol ciutadà en activitats, actuacions o actes vinculats a l'ADF.

- La no renovació del Carnets Verd o Groc

 

 

L'expulsió la determinarà la Junta Directiva, a proposta del "Cap de Colla" corresponent. La Junta podrà escoltar l'afectat, abans d'acordar la seva expulsió.


DEURES


Vuitè

a) Dur a terme les tasques encomanades per el "Cap de Colla" i complir les normes

per garantir la bona marxa de les actuacions de l'ADF.

b) Acudir els sinistres el més aviat possible, quan se'ls avisi o en tinguin noticia per

altres mitjans.

c) Col·laborar en actes i activitats vinculats a l'ADF.

d) Portar en els actes, activitats i actuacions vinculades a l'ADF la documentació que  acredita la seva pertinença a la "Colla de Voluntaris de l'ADF", vestir l'uniforme -

correctament i mantenir-lo en bon estat.

e) Retornar el material, quan es deixi de pertànyer a l'ADF.

f) Demanar el Carnet "Groc o Verd" com a personal d'intervenció de l'ADF

g) Assistir als Cursets i xerrades de Formació.

h) En cas de pèrdua de material, pagar el..50.% del seu import

i) En cas de robo de material, no pagar res, però presentar denuncia oficial.

 

DRETS

 

Novè

a) Fer servir el carnet els distintius i equips de l'ADF, en tots els actes,activitats i actuacions pels quals siguin requerits.

b) Els voluntaris són beneficiaris d'una pòlissa d'assegurança contractada pel Departament  de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,per fer front els accidents

que es produeixin en les tasques de prevenció i vigilància, sempre que es doni l' inici de servei i finalització, al centres corresponents "Control Girona" "Medi Natural" de Torreferrussa.

c) Anar vestit i protegit correctament.

d) Rebre una còpia d'aquest Reglament.

 

 

En tot el que no es contempla en aquest reglament , serà de compliment el que s'acordi la Junta Directiva de l'ADF. , així com la seva interpretació o modificació.

 

 

________________________________________________________________________________________

 

 

Reglament aprovat en la reunió de la Junta Directiva de data, 03 d'abril de 2008